Projekty

Wszystkie projekty realizowane przez Fundację “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” od roku 2018 do dziś, współfinansowane ze środków pozyskanych zarówno Polskich jak i Europejskich programów na rzecz promowania zachowań proekologiczny.

Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

Głównym celem ECOnsumer jest wzmocnienie pozycji e-konsumentów, szczególnie tych z najbardziej potrzebujących grup, za pomocą niezbędnych narzędzi, aby mogli odgrywać aktywną rolę w zielonej transformacji, w którą zaangażowane jest nasze społeczeństwo. W tym celu oferujemy szereg zasobów szkoleniowych zaprojektowanych w celu edukowania e-konsumentów w zakresie podejmowania zrównoważonych decyzji podczas procesu zakupowego.

Według danych Eurobarometru 95% e-konsumentów dąży do zrównoważonej konsumpcji i wykazuje troskę o kwestie takie jak zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne i przyszłość naszej planety. Jednak konsumenci twierdzą również, że nie wiedzą, co zrobić, aby zmniejszyć wpływ procesu zakupowego na środowisko. Pokazuje to potrzebę uzupełnienia wiedzy w tym zakresie.

ECOnsumer to projekt, który pomaga e-konsumentom w bardziej zrównoważonych zakupach, poprzez dostarczanie innowacyjnych narzędzi. Naszym celem jest skrócenie dystansu między zamiarem a rzeczywistym działaniem poprzez rozwijanie zielonych umiejętności e-konsumentów.

Biorąc pod uwagę, że to, co kupujemy, ma wpływ na społeczeństwo, ECOnsumer stara się pomóc ludziom w lepszym korzystaniu z internetowych zakupów. Chcemy, aby konsumenci online byli bardziej świadomi i umiejętni w podejmowaniu zrównoważonych decyzji zakupowych. Dlatego korzystamy z globalnej perspektywy i DigComp_Consumers jako punktu odniesienia, aby ułatwić poprawę umiejętności cyfrowych konsumentów online.

Rezultaty projektu:

 1. Zasoby szkoleniowe ECOnsumer to dostępne bezpłatnie zasoby edukacyjne, zaprojektowane zgodnie z innowacyjną perspektywą pedagogiczną, która łączy różne metodologie mające na celu uczynienie ucznia protagonistą jego procesu szkoleniowego. Zasoby te mogą być używane razem lub niezależnie i zawierają przewodnik trenera, dzięki czemu mogą być wykorzystywane jako zasoby szkoleniowe zarówno w kontekście formalnym, jak i nieformalnym.
 2. Kurs szkoleniowy ECOnsumer
 3. Szkolenie ECOnsumer to kurs podzielony na 7 modułów mających na celu przeszkolenie e-konsumentów w zakresie umiejętności i zdolności potrzebnych do realizacji zrównoważonego procesu zakupowego. Kurs zawiera praktyczne ćwiczenia i narzędzia do samooceny.
 4. Zestaw narzędzi Eko-konsumenta z grywalizowanymi zasobami do poprawy kompetencji dorosłych ekokonsumentów w zakresie zrównoważonego rozwoju
 5. Zbiór narzędzi ECOnsumer to 100 praktycznych zadań osadzonych w realnych sytuacjach związanych z zakupami online. Są one łatwe do zidentyfikowania dla e-konsumenta i obejmują cały proces zakupowy.
 6. Zestawienie ekologicznych aplikacji ECOnsumer dla zrównoważonej konsumpcji
 7. ECOnsumer Apps to zestaw 100 mobilnych aplikacji, podzielonych na różne etapy procesu zakupowego. Dostarczają one e-konsumentom informacje dotyczące różnych aspektów, które mogą sprawić, że ich doświadczenie zakupowe stanie się bardziej zrównoważone.

Partnerzy projektu: Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości, Diputación Foral de Álava, UNCU, Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

InAction koncentruje się na kwestiach takich jak zachowania przyjazne środowisku i aktywne obywatelstwo. Celem projektu jest kreatywne zaangażowanie młodzieży w styl życia bez odpadów oraz wspieranie ich kreatywnego i znaczącego uczestnictwa w ich społeczności.

Aby to osiągnąć, wyznaczono następujące cele:

 • zwiększenie świadomości na temat problemu odpadów i ich konsekwencji dla środowiska;
 • zwiększenie gotowości młodzieży do stosowania zasady 5 R: Refuse, Reuse, Reduce, Repurpose, Recycle;
 • zachęcanie młodzieży do wymyślania bardziej ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań, które zachęcą ich do aktywnego udziału w życiu społeczności w ich społeczności.

Główne rezultaty projektu to zbieranie najlepszych praktyk zarówno wśród młodzieży, jak i w organizacjach partnerskich oraz opracowanie zestawu gotowych do użycia materiałów edukacyjnych do realizacji warsztatów (łącznie sześciu, w krajach partnerskich) w celu wsparcia młodzieży w przyjęciu stylu życia opartego na zerowej ilości odpadów.

Rezultaty będą zweryfikowane i przetestowane w badaniu pilotażowym.

Partnerzy projektu: Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości, STANDO, Innovation Footprint

Circular Economy In Action KA210-YOU-0F6A0C9E
Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092564809278
https://www.instagram.com/circulareconomyinaction/

Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

Poprzez realizację tego projektu partnerzy pragną podnieść kompetencje swoich organizacji i pracowników parków w zakresie tego, jak umożliwić zmianę zachowań i zwiększyć świadomość użytkowników parków. W tym celu powstanie poradnik z pomysłami i dobrymi praktykami jak zarządzać śmieciami w parkach.

W trakcie trwania projektu zostaną przeprowadzone cztery międzynarodowe szkolenia dla partnerów projektu oraz lokalne wydarzenia w każdym kraju. Kolejnym rezultatem będzie poradnik “ZERO WASTE URBAN PARKS” dla zarządców parków innych europejskich terenów zielonych, aby poprawić ich zarządzanie odpadami i uczynić parki bardziej zrównoważonymi.

Projekt zmieni organizacje partnerskie w odnoszących sukcesy ekspertów w dziedzinie bezodpadowych miejskich terenów zielonych. Będą one mogły uczyć innych i być ambasadorami w swoich międzynarodowych i krajowych sieciach. Wrocławski Zarząd Zieleni Miejskiej jako obiekt do przeprowadzenia analiz i działań prezentuje park Grabiszyński.

Partnerzy projektu: Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości, Provincie Antwerpen, Vrijbroekpark, Zielony Wrocław, Zero Waste Lab, Parque del Alamillo, Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP), Instituto Superior de Agronomia, Tapada Da Ajuda

Circular Economy In Action 2022-3-PL01-KA210-YOU-000095329
Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

Więcej informacji:
www.zerowastelab.pt/en/artigos.php?p=155
www.facebook.com/profile.php?id=100090353606035

Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

Międzynarodowy projekt rozpoczął się w 2022 r. i będzie trwał 2,5 roku. Ma na celu budowanie świadomości ekologicznej i rozwijanie kompetencji liderów i pracowników MŚP w celu rozpoczęcia zielonej transformacji zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i osobistym. Generalnym celem projektu jest rozwijanie świadomości ekologicznej pracowników firm oraz zachęcanie MŚP do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań prowadzących do transformacji ekologicznej, tworzących wartość dla ich organizacji i otoczenia biznesowego. Jednym z rezultatów będzie wypracowanie grywalizacji skierowanej do edukatorów z nauczania zawodowego oraz pracowników MŚP. Aplikacja ma na celu promować ekologiczne nawyki w pracy.

Podczas projektu wypracowane zostaną m.in. następujące rezultaty:

 • Aplikacja internetowa Shift2Green wspierająca kształtowanie nawyków proekologicznych w miejscu pracy, w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • Bezpłatne zasoby edukacyjne w języku angielskim, polskim, bułgarskim, litewskim i niemieckim dla nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego – przełom w skutecznym i przyjemnym uczeniu się i nauczaniu nowych nawyków;
 • Shift2Green Guidance Tool: Poradnik dla nauczycieli MŚP i edukacji zawodowej z doborem zrównoważonych praktyk w MŚP; metodologia dla edukatorów, którzy umożliwiają projektowanie programów nauczania opartych na zasobach cyfrowych w celu rozwoju ekologicznych zachowań w pracy.

Gra i poradnik będą promowane i rozpowszechniane w 5 krajach poprzez szereg działań online i na żywo. Bezpośrednia promocja wyników projektu nastąpi podczas 6 krajowych konferencji z udziałem uczestników z MŚP, edukacji zawodowej, edukatorów, interesariuszy instytucjonalnych.

Partnerzy projektu: Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości, PAIZ Konsulting, Fachhochschule des Mittelstands (FHM), RepaNet Cleantech Bulgaria, Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Więcej informacji:
www.facebook.com/profile.php?id=100091095739054

Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

Projekt PackLess to 30-miesięczna inicjatywa współtworzona przez partnerów z Polski, Austrii, Niemiec i Bułgarii, która ma za zadanie wparcie wdrażania zrównoważonych opakowań, projektowanych w myśl zasady 5R, czyli Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot. Projekt realizuje założenia planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym.

W ramach projektu opracowany zostanie program edukacyjny (MOOC), który pomoże liderom i pracownikom MŚP zdobyć odpowiednią wiedzę w zakresie zrównoważonego pakowania, a także przyczyni się do stworzenia sieci gospodarki o obiegu zamkniętym w całej UE. Dzięki temu, że przedstawiciele MŚP wniosą własne doświadczenia i przetestują zaprojektowane ramy i treści w trakcie projektu, zostaną opracowane również program edukacyjny dla liderów MŚP oraz zestaw narzędzi szkoleniowych dla edukatorów VET.

Partnerzy projektu: Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości, Fachhochschule des Mittelstands (FHM), PAIZ Konsulting, Yambol Chamber of Commerce and Industry, Österreichisches Ökologie-Institut

Więcej informacji:
www.facebook.com/Packlessproject

Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

2good2go to projekt Erasmus+, realizowany w latach 2022-2024 wspólnie z Partnerami z Włoch, Chorwacji, Litwy, Bułgarii i Polski. Jego celem jest wprowadzenie modeli bezodpadowych do MŚP i codziennego życia oraz podjęcie działań, które skutecznie przyczynią się do przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego.

Pierwszym rezultatem projektu jest stworzenie kompendium dobrych praktyk, pokazującego przykłady małych i średnich przedsiębiorstw, które skutecznie wdrożyły do swojej działalności modele biznesowe GOZ, lub są w trakcie transformacji.

Dotarcie do liderów MŚP wdrażających GOZ pozwoli skatalogować i rozwinąć kompetencje niezbędne do transformacji małych i średnich przedsiębiorstw na gospodarkę bezodpadową, Projekt ma też na celu wyposażenie ekspertów VET (szkolenia zawodowego) w kompletne programy nauczania, przykłady najlepszych praktyk i różne narzędzia, aby dostosować ich metody szkoleniowe w zakresie GOZ dla liderów MŚP, aby mogli oni rozwijać umiejętności kluczowe dla zrównoważonego rozwoju.

Partnerzy projektu: Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości, PAIZ Konsulting, Fondazione Toscana Sostenibile Onlus, Centar HR, ASOCIACIJA ZINIU EKONOMIXOS FORUMAS, University of National and World Economy (UNWE)

Więcej informacji:
www.2good2go.eu
www.2good2go.eu/pl/home-polski

Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

Projekt L2C Linear Turns Circular – Fostering SMEs Circular Economy Transition realizowany jest w latach 2022-2024 wspólnie z Partnerami z Niemiec, Polski i Włoch. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji liderów MŚP niezbędnych do wdrożenia gospodarki obiegu zamkniętego.

W ramach projektu:

 • Stworzono Storytelling book – zbiór dobrych praktyk MŚP z sukcesem wdrażających procesy gospodarki obiegu zamkniętego, w 3 językach – polskim, niemieckim i włoskim, który można pobrać ze strony https://www.ltoc.eu/downloads
 • Organizacje partnerskie oraz 3 wybranie MŚP opracują i wdrożą Circular Economy Policy i Action Plan (Dokumenty wypracowane w ramach projektu wraz z odpowiednią metodyką
 • Powstanie Short Learning Program – dostępny na platformie e-learningowej krótki kurs dla liderów MŚP wyposażony w moduły wiedzy specjalistycznej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, w przewodnik dotyczący wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w MŚP z wykorzystaniem metodologii Design Thinking,  oraz w instrukcje dotyczące korzystania z metod i narzędzi opracowanych w wyniku realizacji projektu L2C.

Partnerzy projektu: Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości, PAIZ Konsulting, Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Effebi Association, UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE – UNINETTUNO, Energie Impuls OWL

Więcej informacji:
www.ltoc.eu

Projekt współfinansowany ze środków Erasmus+

GoBeEco to trzyletni projekt (2020-2023) partnerów z Niemiec, Portugalii i Polski. Bezpośrednim efektem projektu jest utworzenie grywalizacyjnej aplikacji ułatwiającej zmianę codziennych nawyków na te bardziej przyjazne środowisku.

Projekt polega na stworzeniu strategicznego partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych, którego celem jest:

 • Zmiana zachowań dorosłych uczniów i pedagogów w zakresie ekologii poprzez zmianę indywidualnych preferencji, nawyków konsumpcyjnych i stylów życia,
 • Rozwój kompetencji cyfrowych edukatorów w edukacji, aby byli w stanie inspirować uczniów do tworzenia zmian zachowań w nawykach ekologicznych i uczyć ich, jak to robić w najlepszy możliwy sposób (jednym z rezultatów jest wypracowanie Podręcznika Umiejętności Cyfrowych),
 • Zapewnienie pedagogom i edukatorom metodologii umożliwiającej im opracowywanie programów nauczania opartych na zasobach cyfrowych w oparciu o wykorzystanie grywalizacji dla zielonych umiejętności i postaw proekologicznych. W opracowywaniu wyników intelektualnych wezmą udział 3 grupy uczestników: edukatorzy dorosłych (partnerzy i osoby z zewnątrz), uczący się dorośli i personel Partnerów. Co najmniej 175 dorosłych uczących się i edukatorów weźmie udział w działaniach związanych z rozwojem IO, a 13 edukatorów z organizacji partnerskich weźmie udział w spotkaniach LTTA. Spotkania odbyły się w Porto, Wrocławiu i Warszawie.

Partnerzy zaplanowali kilka analiz potrzeb, rozwój IO, testowanie i działania pilotażowe z udziałem różnych grup docelowych. Aby zapewnić wysokiej jakości wyniki, partnerzy wezmą również udział w 5 międzynarodowych spotkaniach i warsztatach „Ekoedukacja i grywalizacja”. Jedno z nich zorganizowała Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości. Spotkanie „GoBeEco – zagraj i buduj eko-nawyki” odbyło się 25 marca 2023 r. w Strefie Partycypacji ODLOT.

Gra GoBeEco:
www.game.gobeeco.eu

Więcej informacji:
www.gobeeco.eu

Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020.

W ramach projektu zrealizowano:

 • Klimatyczne spacery przyrodnicze (murawy na Opatowicach, Park Grabiszyński, Park Wschodni, okolice Praczy Odrzańskich)
 • 3 ogrody deszczowe we wrocławskich szkołach, m.in. w Przedszkolu 57 we Wrocławiu
 • 2 pikniki klimatyczne
 • 3 komplety instalacji do łapania deszczówki wykonane z odpadów, ławki i kosze na śmieci z odpadów – instalacje można zobaczyć w Czasoprzestrzeń we Wrocławiu, w ogrodzie społecznym na wyspie Tamka oraz w Przedszkolu nr 57 na Księżu Małym we Wrocławiu
 • Serial – „Dolnośląski Ekopotencjał w obliczu zmian klimatu”

Zobacz serial:

Więcej informacji:

W okresie od lutego do czerwca 2019 r. Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości przeprowadziła cykl warsztatów z segregacji odpadów i upcyklingu dla dzieci z terenu pięciu Lokalnych Grup Działania: LGD „Qwsi”, LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Dobra Widawa, LGD Szlakiem Granitu, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu współpracy EKO LGD w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020 („Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”).

Każdy warsztat składał się z części teoretycznej, w której z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz zabaw edukatorzy aktywnie nauczali o prawidłowej segregacji śmieci oraz z części praktycznej, w której metodą upcyklingu odpady były przekształcane w przedmioty użytkowe i dekoracyjne.

W ramach cyklu przeprowadzonych zostało 107 warsztatów (łącznie na terenie wszystkich LGD uczestniczących w projekcie) tj.:

 • LGD Qwsi – 28 warsztatów, tj. 56 godzin lekcyjnych: po 4 warsztaty w gminie Bardo, Kamieniec Ząbk., Stoszowice, Ziębice, Złoty Stok, 6 warsztatów w gminie Ząbkowice Śl. i 2 w gminie Ciepłowody;
 • LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna – 20 warsztatów, tj. 40 godzin lekcyjnych: po 1 warsztacie w szkołach znajdujących się na terenie LGD;
 • LGD Dobra Widawa – 40 warsztatów, tj. 80 godzin lekcyjnych: po 4 warsztaty w każdej gminie należącej do LGD;
 • LGD Szlakiem Granitu – 14 warsztatów, tj. 28 godzin lekcyjnych: po 1 warsztacie w szkołach znajdujących się na terenie LGD;
 • LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich – 5 warsztatów, tj. 10 godzin lekcyjnych: po 1 warsztacie w każdej gminie należącej do LGD.

Projekt objął również wykonanie 10 kompletów mebli z upcyklingu (bębnów pralki, opon, kierownic rowerowych) do ośrodków kultury w gminach należących do LGD Dobra Widawa (zdjęcie poniżej).

Więcej informacji:

Projekt współfinansowany w 25% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu oraz przez Spółkę Ekosystem.

Wartość projektu: 34 874,23 zł
Wartość dofinansowania: 8 704,23 zł

„Ekologia łączy pokolenia – międzypokoleniowe warsztaty z edukacji ekologicznej w gminie
Wrocław”, to projekt doświadczonych edukatorów z dziedziny edukacji ekologicznej, w szczególności w tematyce prawidłowego gospodarowania odpadami. Projekt skierowany jest do seniorów i ich wnuków oraz osób młodych i zakłada realizację cyklu 41 warsztatów w wymiarze 2-godzin zegarowych na przestrzeni 2017 roku.

Warsztaty były zrealizowane w następujących instytucjach:
Wrocławskie Centrum Seniora – 17 zajęć,
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – 8 filii – 8 zajęć,
Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej MOPS – 16 zajęć.

Warsztaty obejmowały dwugodzinne zajęcia i były podzielone na część teoretyczną – lekcję o
tematyce segregacji odpadów i ekologii oraz część praktyczną – warsztaty rękodzielnicze z upcyclingu, podczas których z odpadów wykonywane są ozdoby z wikliny papierowej, kwiaty z
wytłaczanek po jajkach, lampiony i pojemniki, organizery, ozdoby z rolek po papierze toaletowym,
plecionki z resztek materiałów, torby z nieprzydatnych ubrań.

Kolejnym rezultatem projektu było również broszury informacyjnej, a także 11 instrukcji z upcyclingu obrazujących jak łatwo przekształcić odpady w użyteczne i dekoracyjne przedmioty.

Więcej informacji:

Targi Seniora

25 września w Centrum Kongresowym w Hali Stulecia we Wrocławiu wzięliśmy udział w Targach Seniora. Nasze warsztaty z upcyklingu  okazały się atrakcyjnym produktem dla seniorów. Wraz z uczestnikami targów wykonywaliśmy ozdoby z wikliny papierowej, zdobiliśmy odpady metodą de cupage oraz odkrywaliśmy tajniki szycia z resztek materiałów.

Pikniku środowiskowy na Torze Wyścigów Konnych Partynice, Wrocław

W czerwcu 2016 roku mieliśmy okazję gościć na Pikniku Środowiskowym na Torze Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu. Przy wsparciu Ekosystemu prowadziliśmy warsztaty z upcyklingu oraz eko gry dla dzieci i młodzieży.

Klika słów o naszych warsztatach można było poczytać na www.wroclaw.pl

„Dobrej zabawy nie zabrakło również przy stanowisku Ekosystemu, który na co dzień zajmuje się utrzymaniem czystości w mieście. Można tu było wziąć udział w ekscytujących konkursach ekologiczno-sprawnościowych, oraz spróbować swoich sił w nadawaniu drugiego życia śmieciom podczas warsztatów upcyclingowych. Poza tym pracownicy Ekosystemu przybliżali wrocławianom miejski program wspierający wymianę pieców kaflowych (KAWKA).”

Wrocławskie Dzieci Segregują Śmieci !

W maju 2016 roku wraz ze spółką Ekosystem zorganizowaliśmy w Parku Staromiejskim we Wrocławiu „ekostoisko”, w ramach którego można było wziąć udział w warsztatach z upcyklingu oraz ekograch edukacyjnych. Podczas warsztatów wraz z dziećmi z wrocławskich szkół podstawowych nadawaliśmy drugie życie odpadom tworząc z nich kwiaty, pojemniki, torby oraz obrazy. W trakcie ekogier uczyliśmy dzieci jak prawidłowo segregować odpady.

Mam pomysł !Upcykling w domu!

Projekt zakładał propagowanie działań  ograniczających nadmierne wytwarzanie odpadów oraz edukację z zakresu prawidłowego segregowania odpadów wśród uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu. W tym celu opracowano instrukcję ukazujące sposoby na ponowne zagospodarowanie odpadów metodą upcyklingu, które zostały opublikowane na stronie partnera projektu przeznaczonej dla najmłodszych www.dziecisegregujasmieci.pl oraz Fundacji Ekopotencjał. W ramach projektu opublikowano także artykuł pt. “Bądź  superEKOlogiem i segreguj śmieci” na łamach czasopisma SQL dystrybuowanego we wrocławskich szkołach podstawowych w ilości 10 000 egzemplarzy.

instrukcja róże
instrukcja święta

“Segreguję nie marnuję” – warsztaty  z segregacji odpadów!

Warsztaty pt. Segreguję nie marnuję” odbyły się one z okazji Dnia Sprzątania Świata, stanowiąc jednocześnie kontynuację eko-stoiska prowadzonego wraz z Ekosystemem Wrocław i z pomocą Stowarzyszeniem Rodzina z Pasją podczas XXV Biegu Solidarności, który miał miejsce 12 września we Wrocławiu.

Warsztaty skupiały się na recyklingu oraz prawidłowej segregacji odpadów. Zajęcia odbyły się w czterech placówkach szkolnych we Wrocławiu (SP25, SP37, ZSP2, ZSP12). Łącznie w SP25 oraz ZSP2 udział w warsztatach wzięło ponad 250 dzieci. W pozostałych dwóch szkołach przekazaliśmy na ręce Dyrekcji eko-gadżety i uczuliliśmy ich przedstawicieli „Jak segregować”. Nie było to trudne, gdyż te placówki (SP37, ZSP12) były bardzo mocno zaangażowane w projekt WrocMost Atelier realizowany w ramach Projektu Mosty ESK2016.

11209622_988906287795141_7370745567456305126_n

Warsztaty trwały jedną godzinę lekcyjną, w ramach której przedstawiliśmy interaktywną prezentację pt. „Jak segregować”. Następnie w podzielonej na trzy grupy klasie przeprowadziliśmy konkurs „Segreguję nie marnuję”. Dzieci pomagały nam segregować odpady jakie wytwarzamy codziennie w gospodarstwach domowych. Po zakończonym konkursie wręczyliśmy nagrody ufundowane przez Ekosystem Wrocław wszystkim grupom.

Należy nadmienić, że młode pokolenie bardzo dobrze orientuje się w zasadach segregacji odpadów !!! Najważniejsze jest by umożliwić dzieciom czynny udział w segregacji odpadów w domu, czy szkole i pielęgnować eko-zachowania, tak by Dzień Sprzątania Świata był normą i odbywał się codziennie.

Zarówno podczas Biegu Solidarności jak i warsztatów „Segreguję nie marnuję” wspierało Nas Stowarzyszenie Rodzina z Pasją.

Projekt “Eko – stoisko”, czyli edukacja ekologiczna w terenie.

Eko – stoiska,  zorganizowaliśmy wraz ze spółką Ekosystem podczas 25 Biegu Solidarności. Na stoisku prowadziliśmy warsztaty z upcyklingu (“Segreguję nie marnuję na maksa wykorzystuję” – edycja III), gdzie można było wykonać, wazony ze zużytych butelek, kwiatowe kule z gazet i brystolu oraz piękne obrazy metodą decupage. W ramach stoiska funkcjonował także punkt informacyjno – edukacyjny z segregacji odpadów, na którym przeprowadzaliśmy konkursy “Budowa eko-wieży z odpadów na czas” oraz “Jak segregować”. Dzieci mogły także puszczać ogromne bańki mydlane oraz pomalować sobie twarz. Musimy się pochwalić, że nasze stanowiska cieszyło się największym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników biegu.

DSC_0072

Materiały edukacyjne do projektu!

ulotak segregacja odpadów
ulotka eko znak 2
ulotka eko znak 1

Projekt “WrocMost Atelier”

logo proba
logo_WrocMost Atelier

Projekt “WrocMost Atelier” został sfinansowany w ramach “Programu Mosty” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Głównym założeniem projektu była popularyzacja upcyklingu jako metody ograniczania liczby odpadów w gospodarstwach domowych. Projekt „WrocMost Atelier” to nowatorskie spojrzenie na edukację ekologiczną w dziedzinie segregacji odpadów i upcyklingu. Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy artystów i studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz artystów amatorsko zajmujących się rękodziełem. Partnerem projektu był Stadion Wrocław oraz firma Strawo Sp z o.o.

DSC_0582
DSC_1469
DSC_1579
DSC_1449

Projekt zakładał przekształcenie 20 czerwca 2015r., kładki Pilczyckiej, zlokalizowanej przy Stadionie Wrocław w interaktywną pracownie artystyczną, gdzie przy dźwiękach muzyków ulicznych powstały dwie rzeźby plenerowe  pierwsza kładki Pilczyckiej z papieru, gliny i żywicy ,a druga Stadionu Wrocław wykonana z puszek aluminiowych. Podczas WrocMost Atelier prowadzone były warsztaty rękodzielnicze z upcyklingu, w trakcie których zaprezentowano jak prostymi metodami przekształcić odpady w ekobiżuterię i dekoracje. Poza tym wraz z uczestnikami projektu tworzone były również ekoobrazy (0,5m x 0,5m i 0,25m x 0,25m) z odpadów i nakrętek oraz wielkie ekologo Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (5m x 5m). Oprócz tego każdy z uczestników projektu mógł spróbować swoich sił w rzeźbiarstwie w glinie oraz pomóc przy budowie repliki Stadionu Wrocław z puszek aluminiowych. Dodatkowo wejście/zejście z mostu zamieniło się w strefę wystawienniczą dla artystów, producentów czy amatorów zajmujących się szeroko pojętym ekodesignem. Wydarzenie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników WrocMost Atelier wraz z wykonanymi przez nich podczas eventu dziełami, rzeźbami wielkogabarytowymi oraz z EKOLOGO ESK 2016  z plastikowych nakrętek!!!!

Warto podkreślić, że wydarzenie poprzedzone zostało warsztatami z upcyklingu pt. “Segreguję nie marnuję na maksa wykorzystuję” – edycja II, w wybranych wrocławskich szkołach podstawowych zlokalizowanych w rejonie Stadionu Wrocław, które także zaprezentowały swoje dzieła, podczas eventu.

Poniżej fotorelacja z apelu w Szkole Podstawowej nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu w ramach promocji wydarzenia WrocMost Atelier oraz OnOff. Podczas apelu wręczyliśmy nagrody wszystkim uczniom klasy, która zebrała najwięcej odpadów w konkursie na zbiórkę największej ilości plastikowych nakrętek oraz puszek aluminiowych organizowanym w ramach warsztatów “Segreguje nie marnuje na maksa wykorzystuję”.

Imprezie towarzyszyły konkursy na budowę Eko-wieży na czas oraz lekcja tolerancji, która jest elementem programu realizowanego przez projekt OnOff.

DSC09220
DSC_0603
DSC_0668

Działania w  2014 roku

“Aktywne pożegnanie lata 2014”

NEWSLETTER_ROLKI

Idea zorganizowania pokazu przez „Fundację Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” narodziła się podczas konsultacji społecznych z szeroko rozumianym środowiskiem wrocławskich skeaterów. Konsultacje zorganizowane podczas wakacji w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej we Wrocławiu dotyczyły propozycji zagospodarowania terenu w rejonie Stadionu Wrocław. Wśród wielu pomysłów i marzeń przemknęła myśl o zorganizowaniu pokazu z udziałem rolkarzy, wrotkarzy i rowerzystów wyczynowych. Od pomysłu prześlijmy do czynów tworząc konkretny event. Miał on na celu zebrania danych dotyczących oczekiwań mieszkańców Wrocławia, w szczególności osób korzystających z przestrzeni wokół Stadionu w stosunku do sposobu zagospodarowania terenu w rejonie Stadionu Wrocław. Badania opinii społecznej są jednocześnie pierwszym etapem projektu, którego celem jest stworzenie w porozumieniu z instytucjami miasta Wrocław „Centrum aktywności sportowo – rekreacyjnej Stadion Wrocław”. Przedsięwzięcie to jak najbardziej wykorzystuje potencjał drzemiący w okolicy Stadionu Wrocław. Zagospodarowany obszar będzie stanowił miejsce do uprawiania sportów ekstremalnych, edukacji ekologicznej, oryginalny plener dla różnego rodzaju wystaw i eventów oraz innych wydarzeń kulturowych jak również miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku.

Spotkanie informacyjne pt. „Ekopotencjał Gminy Bierutów”

W programie spotkań omawiane były następujące tematy:
a) „Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie Gminy Bierutów – czyli jak założyć gospodarstwo ekologiczne i skąd pozyskać na ten cel środki finansowe.”
b) „Produkcja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bierutów – szansa czy zagrożenie”
c) „Potencjał ekologiczny Gminy Bierutów.”

Spotkania odbyły się: 26 czerwca 2014r., godzina 18:00 w świetlicy szkolnej w Wabienicach oraz 2 lipca 2014r., o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Zbytowej.

S E R D E C Z N I E       Z A P R A S Z A M Y !

Podsumowanie

Podsumowując spotkania, które odbyły się na terenie Gminy Bierutów w dniach 26 czerwiec, 2 i 3 lipiec 2014r., należy stwierdzić, że Gmina ta posiada „Ekopotecjał” czyli walory przyrodnicze, które mogłyby stać się bazą do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Do głównych walorów przyrodniczych Gminy można zakwalifikować:czyste powietrze, łagodny, ciepły klimat, dobre warunki do rozwojowi rolnictwa ekologicznego i agroturystyki oraz produkcji ekologicznych wyrobów, obszary Natura 2000, lasy z bogatą fauną i florą, dolinę Widawy, ptactwo wodne, sieć szlaków rowerowych i pieszych,występowanie krajobrazów naturalnych, rolniczych. Ponadto Gmina Bierutów posiada atrakcyjną lokalizację (blisko potencjalnych rynków zbytu) możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych i innych na swój rozwój.

Dlaczego więc ten ekopotencjał jest w niewielki sposób wykorzystywany?

Nasuwają się następujące odpowiedzi:

 • Niezbędna jest zmiana podejścia do otaczającego nas środowiska!
 • Wzmożona edukacja ekologiczna!
 • Zwiększone nakłady finansowe na promowanie produktów lokalnych!
 • Aktywizacja społeczeństw lokalnych do kreowania własnego środowiska życia!

Opracowała: mgr Aleksandra Borówka

Działania w 2013 rok

Projekt “Poznajemy Opatów z Krówką Opatowską”

Członkowie Fundacji “Ekopotencjał – przestrzeń możliwości” byli inicjatorami i koordynatorami oraz wspierali merytorycznie projekt pt. “Poznajemy Opatów z Krówką Opatowską” realizowany w okresie od lipca do grudnia 2013 r., na terenie miasta Opatów Kielecki  przez lokalną organizację pozarządową “Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Opatowskiej”. Partnerami projektu była Fundacja “Ekopotencjał – przestrzeń możliwości” oraz ZHP Hufiec Opatów.

Celem projektu było  wykorzystanie zasobów kulturowych i krajobrazowo-przyrodniczych Opatowa oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców Opatowa, a także poszerzenie oferty turystycznej Miasta w oparciu o lokalne zasoby, poprzez realizację następujących działań:

 • organizację „Święta Krówki Opatowskiej, które ma na stałe wpisać się w program dorocznych imprez plenerowych Miasta,
 • utworzenie ścieżki edukacyjnej, odkrywającej tajemnice dziesięciu ciekawych zakątków Opatowa,
 • utworzenie na dziesięciu budynkach, szklanych tabliczek informacyjno-edukacyjnych upamiętniających dawniej istniejące w tym miejscu obiekty lub ich funkcje,
 • organizację wystawy fotografii „Opatów dawniej i dziś” na opatowskim Rynku,
 • organizację trzech „Opatowskich Spacerów z Przewodnikiem” dla mieszkańców Miasta i przybywających turystów,
 • utworzenie dwóch edukacyjnych gier terenowych: Questu i Geocachingu przy współudziale dzieci i młodzieży z opatowskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Zapraszamy do Opatowa!!!

Zapraszamy do skorzystania z nowatorskich form turystyki pieszej na terenie Opatowa, czyli z  Geocachingu i Questingu oraz zwiedzania Opatowa śladami jego osobliwości przyrodniczych i kulturowych wzdłuż wytyczonej ścieżki edukacyjnej.

Poniżej znajdą Państwo link do folderu promocyjnego Projektu, w którym zostały opisane działania zaplanowane w projekcie prezentujące najważniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Opatowa.

Folder promocyjny

Zapraszamy również, do zapoznania się z jednym, z Questów o Opatowie pt. “Tropem Mayera Kirshenblatta i jego przyjaciół”

Quest – wyprawa opatów

Jedno z zainstalowanych w terenie stanowisk ścieżki edukacyjnej “Śladami osobliwości kulturowych i przyrodniczych Opatowa”.

tablica w terenie

Projekt „Segreguję, nie marnuję, na maksa wykorzystuję” – edycja I

Warsztaty z upcyklingu

Grupą docelową w projekcie byli uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie, którzy w dniach 23-25 września 2013 r wzięli udział w warsztatach z selektywnej zbiórki odpadów oraz warsztatach rękodzielniczych z upcyklingu – obrazujących jak z odpadu można zrobić efektowny i użyteczny przedmiot.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez Grupę „Ekopotencjał” , która jako grupa nieformalna reprezentowała Fundację  “Ekopotencjał – przestrzeń możliwości” w ramach projektu „Segreguję, nie marnuję, na maksa wykorzystuję” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W warsztatach wzięło udział łącznie 117 osób. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak prawidłowo segregować odpady, jak poprawnie zbudować kompostownik i jak bardzo szkodzi naszemu zdrowiu palenie odpadów w przydomowych kotłowniach. W drugiej części warsztatów uczniowie poznali tajemnice upcyklingu, czyli domowego recyclingu. Uczyli się jak „nadawać rzeczom drugie życie”, czyli jak z odpadu lub niepotrzebnej rzeczy zrobić funkcjonalny, piękny przedmiot.

opracowała:  Aleksandra Borówka