RODO

Szanowni Państwo,

Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości z siedzibą w Bierutowie (56-420) przy ul. Osiedle 23, KRS: 0000454447, NIP: 9112007242 oraz REGON: 022119304  (zwana dalej: Fundacją), jako administrator Państwa danych osobowych szanuje Państwa prawo do prywatności i podchodzi do ochrony  Państwa danych ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych: Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości z siedzibą w Bierutowie (56-420) przy ul. Osiedle 23, KRS: 0000454447, NIP: 9112007242 oraz REGON: 022119304 (zwana dalej: Fundacją).
 2. Fundacja w sposób incydentalny gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz pozostałe dane tj. adres zamieszkania i adres e-mail nr konta bankowego w związku z zawiązywaniem z Panią/Panem umów o dzieło oraz zlecenia niezbędnych do realizacji projektów wynikających z działalności statutowej Fundacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków, tj.:
  • w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym (Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.)
  • w celu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (Ustawa z dnia 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.);
  • w celu rozliczeń z Głównym Urzędem Statystycznym (Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r o statystyce publicznej Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.);
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zlecenia/dzieło
  oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z umową zlecenia/dzieło w ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
  W przypadku nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane także w celu:

  • zawiadomienia członka rodziny w razie wypadku pracownika;
  • w celu późniejszej archiwizacji przez okres 3 lat od zakończenia pracy (Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika Dz. U z 1996r nr 62 poz. 286 ze zm.); (dotyczy umowy o pracę).
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Niniejszym informujemy, że podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy zlecenia/dzieło i związanych z nią obowiązków podatkowo –składkowych.
 5. W razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, lub po upływie okresu, na jaki jej udzielono, Fundacja będzie miała prawo do przetwarzania Pani/a danych osobowych wyłącznie na czas i w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora, jakim jest w szczególności wymagany prawem obowiązek dokumentowania działalności prowadzonej przez Fundację czy też dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b)-f) RODO).
 6. Fundacja w ramach realizacji celu przetwarzania może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym z nią przy realizacji celu przetwarzania (np. podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Fundacją przy realizacji projektów). Podmioty te będą miały prawo do ich wykorzystania w pełnym zakresie zgody udzielonej na ich wykorzystanie na rzecz
 7. Fundacji.Fundacja w ramach realizacji projektów grantowych jest zobowiązana przekazywać dokumenty zwierające dane osobowe podmiotom rozliczającym projekt w celu otrzymania refundacji kosztów realizacji, rozliczenia dotacji oraz w celach sprawozdawczych, o czym każdorazowo informuje osoby zaangażowane w jego realizację.
 8. Z przysługujących Pani/u wobec Administratora danych uprawnień może skorzystać Pan/ Pani w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres: Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości 56-420 Bierutów ul. Osiedle 23 z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: d.lukasinska@ekopotencjal.pl, wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.
 9. Fundacja informuje Panią/Pana również, że Pani/a dane nie będą podlegały procesowi profilowana.

Z poważaniem,
Zarząd Fundacji Ekopotencjał